Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Andere gevaarlijke stoffen

Doorsturen
Medewerkers binnen Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) werken met gevaarlijke stoffen. Als dit op zorgvuldige wijze gebeurt zijn de risico’s goed te beheersen. Om dat te bereiken is het zaak goed in beeld te brengen met welke risico’s er rekening te houden is en welke beschermende maatregelen in acht te nemen zijn. Dit onderdeel van de arbocatalogus geeft aan hoe op systematische wijze de stoffenrisico’s beoordeeld en beheerst kunnen worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan de eisen die in de Arbowet en onderliggende regelgeving gesteld zijn.

Gevaarlijke stoffen zijn enkelvoudige stoffen of mengsels van stoffen die schade aan de gezondheid, hinder, veiligheidsrisico’s (brand en explosie) en/of schade aan het milieu kunnen veroorzaken. Hierbij maken we in de VVT onderscheid in:
  • Stoffen of producten die worden aangeleverd en volgens de Wet Milieubeheer als gevaarlijk worden aangemerkt conform de europese indeling (CLP): http://www.rivm.nl/rvs/Gevaarsindeling/CLP. Deze zijn herkenbaar aan het gevaarsetiket dat op de verpakking is afgebeeld (symbool in wit vlak met rode rand)
  • Geneesmiddelen (gereguleerd volgens de Geneesmiddelenwet).
  • Stoffen die vrij kunnen komen of kunnen ontstaan bij bewerkingen (bijvoorbeeld houtstof, schuurstof, stof dat vrijkomt bij het boren, lasrook, enz.).
Dit onderdeel van de Arbocatalogus richt zich op nadere invulling van de Arbowet verplichtingen met betrekking tot bescherming van medewerkers tegen gevaarlijke stoffen. Volgens het Arbobesluit art. 4.1a zijn gevaarlijke stoffen: “Stoffen, mengsels of oplossingen van stoffen waaraan werknemers bij de arbeid worden of kunnen worden blootgesteld, die vanwege de eigenschappen van of de omstandigheden waaronder die stoffen, mengsels of oplossingen voorkomen, gevaar voor de veiligheid, gezondheid dan wel hinder kunnen opleveren”.

Eisen ten aanzien van cytostatica, geneesmiddelen en milieurisico’s worden niet in dit onderdeel meegenomen. Wel worden de eisen aan de opslag van gevaarlijke stoffen behandeld. Informatie over cytostatica in deze arbocatalogus is te vinden in het hoofdstuk Cytostatica.

In deze arbocatalogus worden op verschillende plaatsen afkortingen gebruikt. Er is een lijst van afkortingen beschikbaar.