Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Achtergrondinformatie

Doorsturen
Tools:
Vanuit het ministerie van SZW zijn diverse instrumenten beschikbaar gesteld voor het vormgeven van het stoffenbeleid. Daarnaast zijn een aantal instrumenten beschikbaar waarmee u zowel de stoffeninventarisatie (stoffenregister) als de beoordeling van blootstelling kunt uitvoeren. De belangrijkste bronnen hiervoor zijn:

www.inspectieszw.nl Website Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid
www.stoffenmanager.nl Erkend instrument beoordeling blootstelling stoffen, informatie over grenswaarden, CMR stoffen, maken van werkplekinstructie-kaarten en stoffenregister.
www.ecetoc.org/tra Erkend instrument stoffenbeoordeling ECETOC
www.advancedreachtool.com Instrument voor blootstellingsbeoordeling ART
www.napofilm.net Universele voorlichtingsfilms veilig en gezond werken
Naast deze (deels) gratis instrumenten zijn diverse commerciële producten op de markt om het stoffenbeleid in te vullen.

Achtergrondinformatie en bronnen
Verdere achtergrondinformatie en de bronnen waar naar verwezen wordt in deze arbocatalogus zijn weergegeven in het overzicht Informatiebronnen en links Gevaarlijke stoffen.