Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Inventarisatie

Doorsturen
Binnen de VVT kunnen verschillende groepen medewerkers in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Het beheersen van de risico's begint dan ook met het in kaart brengen van de stoffen (Stoffenregister maken en de werksituaties waar deze optreden (inventarisatie). Dit is een nadere inventarisatie als onderdeel van de RI&E. Om inzicht te krijgen in het blootstellingrisico “Gevaarlijke stoffen” is het van belang inzicht te krijgen in:

Welke gevaarlijke stoffen komen voor bij het werk (stoffenregister maken)?
• Wat zijn de gevaren van die stoffen?
Waar kunnen medewerkers worden blootgesteld?
Welke handelingen worden hierbij verricht?
Hoe kan de medewerker worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen?

Als er overzicht is waar blootstelling op kan treden en welke stoffen daar aan de orde zijn, dan kan een nadere beoordeling van de blootstellingsrisico's gedaan worden om te bepalen of medewerkers voldoende beschermd zijn. In ieder geval moet bepaald worden of de blootstelling beneden de grenswaarden blijft. Zie hiervoor de ondersteunende middelen.