Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Ondersteunende middelen

Doorsturen
Het beheersen van de risico’s van stoffen vraagt om een systematische aanpak. Hoe u het stoffenbeleid vorm kunt geven is in het stappenplan stoffenbeleid samengevat.
Met de inventarisatie (stoffenregister) is in kaart gebracht waar zich stoffenproblematiek kan voordoen binnen de organisatie. Om de risico's zo klein mogelijk te houden volgt u vervolgens de arbeidshygiënische strategie: probeer de risico's aan de bron te bestrijden, bijvoorbeeld door gevaarlijke producten of handelingen te vervangen door minder gevaarlijke. In dat kader is het belangrijk in het inkoopbeleid van stoffen te streven naar het terugdringen van stoffenrisico's.
Vervolgens is een risico-beoordeling nodig. Hiermee beoordeelt u of de blootstelling binnen de geldende criteria of grenswaarden blijft.
Daarna bepaalt u welke aanvullende maatregelen te nemen zijn om de risico's zo laag mogelijk te houden.

De te nemen beheersmaatregelen bepaalt u in volgorde van de arbeidshygiënische strategie. In ieder geval zijn geregeld: