Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Richtlijnen

Doorsturen
In de Arbowet wordt in algemene zin aangegeven (doelvoorschriften) dat medewerkers beschermd moeten worden tegen de gevaren van stoffen op de werkplek. Dit wordt in de onderliggende wetgeving verder uitgewerkt.

In hoofdstuk 4 van het Arbobesluit zijn alle regels vermeld met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen.
Voor specifieke categorieën stoffen die een bijzonder risico voor werknemers inhouden- zoals kankerverwekkende en mutagene stoffen en vluchtige organische stoffen- gelden aanvullend hierop de voorschriften die in andere afdelingen van hoofdstuk 4 zijn opgenomen.

Tot slot worden in de Arboregeling nadere voorschriften voor specifieke onderwerpen gegeven. Op het gebied van gevaarlijke stoffen zijn hierin onder meer de wettelijke blootstellingsnormen (wettelijke grenswaarden) opgenomen.

Wat er in de Arbowetgeving is opgenomen over gevaarlijke stoffen treft u samengevat aan in dit overzicht

Kwetsbare groepen werknemers en gevaarlijke stoffen
In het Arbobesluit zijn ten aanzien van twee groepen werknemers aanvullende bijzondere voorschriften opgenomen vanwege hun kwetsbaarheid. Deze regelgeving heeft betrekking op zwangeren en medewerkers die borstvoeding geven enerzijds en jeugdige medewerkers anderzijds.
Voor zwangeren moet blootstelling aan stoffen waarvan is vastgesteld dat ze gevaar kunnen opleveren voor de zwangerschap worden voorkomen. Zie hiervoor ook het Arbocatalogus onderdeel Zwangerschap en Arbeid.
Voor jeugdige werknemers (jonger dan 18 jaar) geldt een aantal verboden en beperkingen bij het werken met gevaarlijke stoffen. Ze zijn opgenomen in Hoofdstuk 4, afdeling 10, paragraaf 2 van het Arbobesluit.

Bijzondere verplichtingen CMR-stoffen
De overheid geeft een lijst uit waarop de CMR stoffen genoemd worden.
Voor deze stoffen moet er meer bijgehouden worden in het Stoffenregister. Dit wordt de 'aanvullende registratieverplichting CMR stoffen' genoemd.
Voor producten die de volgende H-zinnen bevatten: 360, 360F, 360D, 360FD, 360Fd, 360Df, 361, 361f, 361d, 361fd, 362, geldt dat hiervoor aanvullend geregistreerd moet worden:
  • de hoeveelheid van de stof die per jaar pleegt te worden vervaardigd of gebruikt dan wel aanwezig pleegt te zijn in verband met opslag;
  • het aantal werknemers dat arbeid pleegt te verrichten op de arbeidsplaats waar de stof pleegt voor te komen;
  • de vorm van de arbeid die met de stof pleegt te worden verricht.