Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Inventariseren

Doorsturen
Zorginstellingen hebben specifieke risico’s die per instelling kunnen verschillen. De risico’s hangen bijvoorbeeld af van de grootte van de zorginstelling en welke soort zorg er geboden wordt. Daarom is het van belang om een gerichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) te maken. Instrumenten hiervoor zijn te vinden op www.zorgrie.nl. Meer algemene risico’s bevinden zich in elke zorginstelling.

Lees in paragraaf 2.2 van het document Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening over de belangrijke algemene aspecten van de risico-inventarisatie in relatie tot de opzet van de BHV.

Maatgevende factoren die voor de BHV van belang zijn:
de aard van de zorgtaak;
 • aard, grootte, complexiteit en compartimentering van het gebouw(en);
 • bouwkundige en installatietechnische voorzieningen;
 • de aanwezigheid van bezoekers;
 • de aanwezigheid van en het aantal niet-zelfredzame personen;
 • de opkomsttijd van professionele hulpverleners;
 • interne risico’s en risico’s uit de omgeving;
 • de aanwezigheid van interne deskundigheid (bijvoorbeeld verpleging).
Binnen de zorginstelling zijn er altijd ongevals- en brandrisico’s waarvoor preventieve maatregelen niet mogelijk of haalbaar zijn, of die altijd wel kunnen plaatsvinden (restrisico’s). Denk bijvoorbeeld aan incidenten en ongevallen voor medewerkers en cliënten zoals:
 • valincidenten;
 • stoten, snijden en beknelling;
 • verbranding (door heet water, zoals een te warm bad, of door vuur);
 • lichamelijk contact (beet, slag, stomp);
 • hartinfarct, onwel worden;
 • stroomuitval, wateroverlast.
Op basis van de geïnventariseerde risico’s, de maatgevende factoren die daarin een rol spelen en de meest voorkomende ongevallen wordt de interne BHV-organisatie nader uitgewerkt. Op basis hiervan kunnen realistische scenario’s worden opgesteld. Deze scenario’s beschrijven mogelijke situaties die zich kunnen voordoen, zoals een brand, ongeval of ontruiming (zie paragraaf 2.4 van het document Arbocatalogus Bedrijfshulpverlening).