Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Biologische agentia

Doorsturen
Biologische agentia is een verzamelnaam voor micro-organismen zoals schimmels, bacteriën, parasieten en virussen. Biologische agentia kunnen infectieziekten veroorzaken schade aan organen en schade bij zwangerschap. Om te voorkomen dat werknemers ziek worden door blootstelling aan deze ziekteverwekkers, zorgt de werkgever voor doeltreffende maatregelen op dit terrein binnen het Arbobeleid Biologische Agentia. Dit staat als voorschrift beschreven in het Arbobesluit, hoofdstuk 4 Biologische Agentia. Maar ook als medewerker en als team heb je invloed op de risico's. Bekijk de mogelijkheden in deze Arbocatalogus.

Ondanks dat het grootste gedeelte van de biologische agentia niet schadelijk is voor de mens, loopt van de Nederlandse beroepsbevolking ten minste 300.000 werknemers een gerede kans om mogelijk wel aan schadelijke biologische agentia te worden blootgesteld. In eerste instantie moet in dit verband worden gedacht aan werknemers waarbij de arbeid gericht is op het werken met biologische agentia, zoals bloed en bloedproducten. Daarnaast zijn er artsen, verpleegkundigen, verplegend en verzorgend personeel, die direct contact hebben met patiënten die drager kunnen zijn van biologische agentia. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) kan die (afgeleide) blootstelling in beeld brengen.

In de arbeidssituatie kan op verschillende manieren blootstelling aan micro-organismen voorkomen. Blootstelling kan optreden bij het rechtstreeks werken met micro-organismen, maar er kan ook sprake zijn van blootstelling in gevallen dat het werk niet is gericht op het omgaan met (pathogene) micro-organismen, zoals het risico op hepatitis in de gezondheidszorg. Het is van belang dat dit soort situaties worden herkend, omdat ook in die situaties afdeling 9 van Hoofdstuk 4 van het arbobesluit van toepassing is. Dit onderdeel van het arbobesluit is dus van toepassing op alle situaties waarin er blootstelling aan biologische agentia kan plaatsvinden.