Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Inventariseren

Doorsturen
Voor biologische agentia is in het kader van de Risico-inventarisatie en –evaluatie vereist dat u nagaat in welke functies er belasting kan plaatsvinden, om welke typen biologische agentia het gaat, wat de gevaren van dat agens zijn (welk effect kan het veroorzaken) en of de belasting veel of weinig is. Dat beschrijft u in de RI&E.

Binnen de VVT kunnen verschillende groepen medewerkers in aanraking komen met biologische agentia. Om inzicht te krijgen in het blootstellingrisico is het van belang inzicht te verkrijgen in: