Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Achtergrondinformatie

Doorsturen
Hier vindt u links naar andere websites en boeken die uw kennis over dit beleidsthema kunnen verdiepen.

 • De website www.duidelijkoveragressie.nl is een onderdeel van de campagne 'Wees duidelijk over agressie'. Dit is een bewustwordingscampagne over agressie tegen medewerkers in de zorg en jeugdzorg. De website is specifiek bedoeld voor zorgorganisaties en zorgverleners die de implementatie van anti-agressiebeleid een duidelijke stap verder willen brengen. De campagne is ontwikkeld in het kader van actieplan 'Veilig Werken in de Zorg' (2012-2016). Op de website staan hulpmiddelen, praktijkvoorbeelden, handvatten voor scholing en informatie over de (juridische) opvolging van incidenten.

 • De website www.gezondenzeker.nl is gericht op fysieke belasting, agressie en werkdruk in de zorg. Sleutelpersonen die zich bezighouden met deze thema’s vinden praktijkinformatie, tips, gratis brochures en richtlijnen ter ondersteuning van hun werkzaamheden. Tevens kunnen zij zich aanmelden voor de nieuwsbrief en het forum.

 • De website Veiligezorg® en het Handboek Veiligezorg biedt een schat aan achtergrondinformatie en praktijkervaringen die in de afgelopen jaren in de zorg zijn opgedaan. Bij de ondersteunende middelen in deze arbocatalogus is een selectie van bruikbare documenten van Veiligezorg® opgenomen.

 • De handreiking agressie en geweld van het Programma Veilige Publieke Taak ondersteunt werkgevers bij de aanpak van agressie en geweld tegen hun werknemers. Het biedt richting en een overzicht van maatregelen over hoe te handelen bij agressie en geweld. De handreiking is een praktisch naslagwerk voor sleutelpersonen die zich bezighouden met dit thema.

 • Het handboek agressie en geweld is één van de stappen om te komen tot een organisatiebreed en integraal veiligheidsinstrument. In vergelijking met de andere handreikingen bieden de eerste drie hoofdstukken extra inzicht in de werking van agressiemechanismen, huisregels, gedragscode en de-escalatie technieken.

 • De brochure VPT Reactiemogelijkheden agressie en geweld van het programma Veilige Publieke Taak gaat in op de mogelijke reacties op een incident met agressie en geweld. Het is belangrijk te weten welke (juridische) reactie op welk moment het meest effectief is. In volgorde geeft het inzicht in maatregelen als waarschuwen, verwijderen uit het gebouw, dienstverlening staken, diverse verboden, strafrechtelijke mogelijkheden en het schadeverhaal.

 • De brochure Ongewenst gedrag: agressie op het werk is een handzaam hulpmiddel voor de ondernemingsraad om aan de slag te gaan.

 • In de werknemer brochure PSA is te lezen wanneer er sprake is van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, wat een werkgever ertegen moet doen en bij wie werknemers terecht kunnen voor informatie en advies.

 • Voor preventiemedewerkers / deskundigen biedt het boek ‘Agressief gedrag bij dementie’ van Ronald Geelen achtergrondinformatie, tips en een stappenplan over hoe om te gaan met gedrag van demente ouderen.

 • Gericht op seksuele intimidatie in de thuiszorg is de toolkit ‘Hoort het bij het werk? ontwikkeld die medewerkers bewust maakt van hun eigen grenzen en weerbaarheid.

 • De documentaire ‘Vaak geweld en agressie tegen verzorgenden’ van Nova geeft een inkijk in het voorkomen van ongewenst gedrag in verpleeg- en verzorgingshuizen.