Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Inventariseren

Doorsturen
Beleidsontwikkeling begint bij het in kaart brengen en beoordelen van de huidige stand van zaken. De gegevens daarvoor komen uit de organisatie zelf. Bronnen zijn: de risico-inventarisatie en -evaluatie, het werkoverleg, functioneringsgesprekken, registratie en afhandeling van incidenten en evt. een werkbelevingsonderzoek.
Let op dat risico’s voor verschillende groepen werknemers erg kunnen verschillen. Ga dus niet zomaar uit van de gemiddelde score, maar kijk naar risicogroepen, onderscheid in functie of locaties.

Meer informatie

  • Maak om te inventariseren hoe uw organisatie ervoor staat met de aanpak van ongewenst gedrag gebruik van de verbetercheck. Raadpleeg aan de hand van uw scores de ondersteunende middelen en oplossingen waar u meer aan wilt doen of meer over wilt weten.

  • De Quickscan agressie en onveiligheid is als ‘doe-het-zelf-instrument te gebruiken in kleine en grote instellingen om te peilen hoe het veiligheidsbeleid ervoor staat.

  • Veiligezorg® biedt via de probleemanalyse veel aanknopingspunten voor de oriëntatiefase. Met o.a. een lijst voor interviews met sleutelpersonen en checklist bestaande en geplande maatregelen.

  • De businesscase Agressie in de zorg geeft zicht op de kosten van investeringsmaatregelen op het gebied van ongewenst gedrag.

  • Raadpleeg de uitkomsten van de ZorgRie gericht op de vragen die over ongewenst gedrag gaan.

  • De website www.zelfinspectie.nl biedt voor de sectoren verpleging, verzorging en thuiszorg een zelfinspectie om te checken of uw aanpak van agressie en geweld op orde is.