Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Richtlijnen

Doorsturen
De organisatie moet een beleid (Arbowet artikel 1.3e en 3.2) voeren dat gericht is op het beschermen van werknemers tegen agressie, geweld en seksuele intimidatie, pesten en de nadelige gevolgen daarvan. Ofwel verschillende uitingen van ongewenst gedrag.

Hiervoor is het nodig dat werkgevers
  • de risico’s beoordelen in de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E).
  • op basis van die risico’s maatregelen opnemen in het plan van aanpak.
  • de betrokken werknemers voorlichting en onderricht geven over die risico’s.
Specifiek voor ongewenste gedrag op het werk let de Arbeidsinspectie op de volgende onderdelen.
  • Er is een gedragscode of intentieverklaring.
  • Het nemen van technische, bouwkundige en organisatorische maatregelen.
  • Voorlichting van medewerkers over ongewenst gedrag en eventueel training gericht op risico’s, preventie en omgaan met ongewenst gedrag.
  • Protocol ongewenste gedrag.
  • Procedure voor melding en registratie van incidenten.
  • Regeling voor opvang, begeleiding en nazorg voor medewerkers die geconfronteerd zijn met ongewenst gedrag.
  • Evalueren van beleid en maatregelen tegen ongewenst gedrag.
Zie ook de folder en de website www.zelfinspectie.nl van de toezichthouder.