Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Inventariseren

Doorsturen
In de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) wordt bijzondere aandacht besteed aan de volgende risico’s:
 • Zware lichamelijke belasting
 • Blootstelling aan gevaarlijke stoffen
 • Blootstelling aan biologische agentia
 • Werkstress
 • Ploegendienst en nachtwerk
 • Extreme kou of hitte
 • Lawaai
 • Trillingen
 • Ioniserende straling
 • Niet-ioniserende straling
 • Werken onder overdruk
 • Ongevaltrauma’s (door ongevallen en agressie & geweld) met risico’s voor de zwangerschap of het ongeboren kind.
Voor zwangere werkneemsters en werkneemsters die borstvoeding geven, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren. Deze aanvullende maatregelen moeten worden genomen volgens de voorschriften van artikel 1.42 van het Arbobesluit. Als de eerste maatregel door de werkgever redelijkerwijs niet te realiseren is, zal hij de tweede moeten nemen. Is de tweede maatregel ook niet te realiseren dan neemt hij de derde en in het uiterste geval de vierde maatregel.

Maatregel 1: Risico’s wegnemen binnen de eigen functie en de eigen werkplek.
Als risico’s binnen de eigen functie redelijkerwijs niet zijn weg te nemen, ga over op 2.
Toelichting: Bepaalde risico’s kunnen worden weggenomen terwijl de medewerkster wel haar eigen werk blijft doen, maar bijvoorbeeld op een andere wijze uitvoert. Een voorbeeld is het verrichten van het eigen werk op de eigen afdeling maar in dagdienst in plaats van in de avond of nachtdienst.

Maatregel 2: Aanpassing van het werk en/of aanpassing van de werk- en rusttijden.
Als aanpassing van werk en/of van werk- en rusttijden redelijkerwijs niet mogelijk is, ga over op 3
Toelichting: Aanpassing van het werk kan bestaan uit het overdragen van bepaalde (risicovolle) taken uit de functie, extra personele ondersteuning, een (rustigere) werkplek. Aanpassing van de werk- en rusttijden kan bestaan uit extra pauzes, maximering van het aantal uren per dag of per week en beperking van het overwerk. De medewerkster moet – in haar pauzes – kunnen rusten in een geschikte rustruimte.

Maatregel 3: Tijdelijk ander werk gedurende de zwangerschap en/of de periode dat borstvoeding wordt gegeven.
Als dit redelijkwijs niet is te realiseren, ga over op 4
Toelichting: Ander werk gaat verder dan het aanpassen van het eigen werk. De medewerkster vervult dan een andere functie, vaak op een andere werkplek.

Maatregel 4: Tijdelijk vrijstellen van het verrichten van werk
Toelichting: Als wordt geconcludeerd dat het eigen werk niet (voldoende) aangepast kan worden en ander werk niet beschikbaar is wordt de medewerkster tijdelijk vrijgesteld van het verrichten van arbeid. De werkgever kan op basis van de Ziektewet een uitkering krijgen van het UWV als de medewerkster (deels) arbeidsongeschikt is wegens zwangerschap of bevalling.