Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Zoekresultaten (28)

Doorsturen

Andere gevaarlijke stoffen

Medewerkers binnen Verpleeg-, Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) werken met gevaarlijke stoffen. Als dit op zorgvuldige wijze gebeurt zijn de risico’s goed te beheersen. Om dat te bereiken is het zaak goed in beeld te brengen met welke risico’s er rekening te houden is en welke beschermende maatregelen in acht te nemen zijn. Dit onderdeel van de arbocatalogus geeft aan hoe op systematische wijze de stoffenrisico’s beoordeeld en beheerst kunnen worden. Hiermee wordt invulling gegeven aan... » lees meer

Richtlijnen

In de Arbowet wordt in algemene zin aangegeven (doelvoorschriften) dat medewerkers beschermd moeten worden tegen de gevaren van stoffen op de werkplek. Dit wordt in de onderliggende wetgeving verder uitgewerkt. In hoofdstuk 4 van het Arbobesluit zijn alle regels vermeld met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen. Voor specifieke categorieën stoffen die een bijzonder risico voor werknemers inhouden- zoals kankerverwekkende en mutagene stoffen en vluchtige organische stoffen- geld... » lees meer

Inventarisatie

Binnen de VVT kunnen verschillende groepen medewerkers in aanraking komen met gevaarlijke stoffen. Het beheersen van de risico's begint dan ook met het in kaart brengen van de stoffen (Stoffenregister maken en de werksituaties waar deze optreden (inventarisatie). Dit is een nadere inventarisatie als onderdeel van de RI&E. Om inzicht te krijgen in het blootstellingrisico “Gevaarlijke stoffen” is het van belang inzicht te krijgen in: • Welke gevaarlijke stoffen komen voor bij het werk (stof... » lees meer

Ondersteunende middelen

Het beheersen van de risico’s van stoffen vraagt om een systematische aanpak. Hoe u het stoffenbeleid vorm kunt geven is in het stappenplan stoffenbeleid samengevat. Met de inventarisatie (stoffenregister) is in kaart gebracht waar zich stoffenproblematiek kan voordoen binnen de organisatie. Om de risico's zo klein mogelijk te houden volgt u vervolgens de arbeidshygiënische strategie: probeer de risico's aan de bron te bestrijden, bijvoorbeeld door gevaarlijke producten of handelingen te ve... » lees meer

Praktijkvoorbeelden

Belangrijk instrument voor voorlichting en instructie is de werkplekinstructiekaart (WIK). Hiervan treft u twee voorbeelden aan die zijn opgesteld met behulp van de Stoffenmanager. Het opstellen van een overzicht van alle gebruikte stoffen en hun gevaren vormt de basis voor de risico-beheersing. Dit wordt het Stoffenregister genoemd. U treft hier een voorbeeld aan. In het document Praktijkvoorbeeld uitwerking Stoffenmanager vindt u de uitwerking van de risicobeoordeling van drie stoffen: alcoh... » lees meer

Achtergrondinformatie

Tools: Vanuit het ministerie van SZW zijn diverse instrumenten beschikbaar gesteld voor het vormgeven van het stoffenbeleid. Daarnaast zijn een aantal instrumenten beschikbaar waarmee u zowel de stoffeninventarisatie (stoffenregister) als de beoordeling van blootstelling kunt uitvoeren. De belangrijkste bronnen hiervoor zijn: www.inspectieszw.nl Website Inspectie Sociale Zaken Werkgelegenheid www.stoffenmanager.nl Erkend instrument beoordeling blootstelling stoffen, informatie over grenswaard... » lees meer