Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Zoekresultaten (22)

Doorsturen

Biologische agentia

Biologische agentia is een verzamelnaam voor micro-organismen zoals schimmels, bacteriën, parasieten en virussen. Biologische agentia kunnen infectieziekten veroorzaken schade aan organen en schade bij zwangerschap. Om te voorkomen dat werknemers ziek worden door blootstelling aan deze ziekteverwekkers, zorgt de werkgever voor doeltreffende maatregelen op dit terrein binnen het Arbobeleid Biologische Agentia. Dit staat als voorschrift beschreven in het Arbobesluit, hoofdstuk 4 Biologische Agent... » lees meer

Inventariseren

Voor biologische agentia is in het kader van de Risico-inventarisatie en –evaluatie vereist dat u nagaat in welke functies er belasting kan plaatsvinden, om welke typen biologische agentia het gaat, wat de gevaren van dat agens zijn (welk effect kan het veroorzaken) en of de belasting veel of weinig is. Dat beschrijft u in de RI&E. Binnen de VVT kunnen verschillende groepen medewerkers in aanraking komen met biologische agentia. Om inzicht te krijgen in het blootstellingrisico is het van bela... » lees meer

Ondersteunende middelen

Met de RI&E brengt u in kaart waar risico's ten aanzien van biologische agentia spelen binnen uw instelling. Vervolgens bekijkt u hoe u de risico's gaat beheersen. Om dit planmatig te doen bekijkt u wat u hiervoor in uw arbobeleid voor biologische agentia gaat opnemen. Bij het zoeken naar maatregelen zijn een aantal uitgangspunten van belang: Bij het kiezen van maatregelen volgt u de arbeidshygiënische strategie (bronaanpak) om te bepalen hoe u risico's het beste tegen kunt gaan. U geeft aa... » lees meer

Praktijkvoorbeelden

Zorginstellingen hebben in het kader van hun arbobeleid (en infectiepreventie beleid) verschillende protocollen opgesteld om schade door biologische agentia te voorkomen. In dit hoofdstuk worden enkele praktijkvoorbeelden beschreven. Hiermee kunt u zich een beeld vormen over de uitwerking. Het ‘Norovirus Draaiboek’ van Haagsche Wijk- en WoonZorg is een stappenplan hoe te handelen wanneer Norovirus is gediagnosticeerd.In ‘Richtlijnen Hygiëne en Infectiepreventie’ omschrijft Careyn rich... » lees meer

Achtergrondinformatie

Tools en richtlijnen In het kader van infectiepreventie is op landelijk niveau veel aandacht voor het beheersen van risico’s van biologische agentia. Voor diverse sectoren worden landelijke protocollen en hulpmiddelen ontwikkeld die u als de standaard kunt beschouwen. Hier kunt u goed gebruik van maken bij het invullen van uw beleid: Vaccinatiebeleid hepatitis en prikincidenten (update 2016)Landelijke Richtlijn Prikaccidenten (update 2016)Reiniging en desinfectie standaardmethoden gezondheid... » lees meer

Richtlijnen

De basis voor bescherming van werknemers tegen risico’s van biologische agentia is beschreven in hoofdstuk 4 van het arbeidsomstandighedenbesluit. Afdeling 9 van dit hoofdstuk gaat in zijn geheel over biologische agentia. Artikel 4.85 bespreekt de nadere voorschriften met betrekking tot het opstellen van een RI&E over biologische agentia. Daarnaast zijn er zeer specifieke eisen ten aanzien van bescherming van zwangeren en bescherming van jeugdigen. Deze vormen gezamenlijk de uitgangspunten vo... » lees meer