Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Algemene verantwoordelijkheden arbeidsomstandigheden / wie doet wat

De werkgever is verantwoordelijk voor het arbeidsomstandighedenbeleid; daarbij zijn overleg en samenwerking met de werknemers verplicht. Voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden in de instelling dragen werknemers en werkgevers samen verantwoordelijkheid.

De verantwoordelijkheden van de ondernemingsraad en de personeelsvertegenwoordiging voor het Arbobeleid zijn beschreven in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) en in de Arbo-wet 2007.
In de WOR is geregeld:
- De OR en de personeelsvertegenwoordiging zijn instemmingsbevoegd op elk voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op het gebied van arbeidsomstandigheden, het ziekteverzuim of het re-integratiebeleid op bedrijfsniveau (art. 27.d, resp. 35c lid 3).
- Het staat de ondernemingsraad vrij om initiatieven te nemen, informatie te vragen en overleg te voeren over alle onderwerpen die de onderneming betreffen. Het zogenoemde ‘initiatief’- en ‘informatierecht’.
En in de Arbo-wet 2007:
- Werkgever en werknemers werken bij de uitvoering van het arbeidsomstandighedenbeleid samen (art. 12.1).
- De werkgever voert overleg met de OR of personeelsvertegenwoordiging over alles wat het arbeidsomstandig- hedenbeleid betreft én over de uitvoering van dit beleid. Daarbij wordt actief informatie uitgewisseld (art. 12.2).

De werknemer heeft naast de verplichting tot samenwerking een eigen verantwoordelijkheid voor zijn of haar arbeidsomstandigheden. De werknemer is verplicht om: ‘in zijn doen en laten op de arbeidsplaats, overeenkomstig zijn opleiding en de door de werkgever gegeven instructies, naar vermogen zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en gezondheid en die van andere betrokken personen’ (art. 11 Arbo-wet).

Elke organisatie moet een of meerdere werknemers aanwijzen voor preventietaken, ook preventiemedewerker genoemd. Deze houdt zich bezig met de dagelijkse veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Bij een organisatie van niet meer dan 25 werknemers kan de werkgever deze taak op zich nemen.