Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Doorsturen

Relatie Arbocatalogus en Arbo-wet.

Wat wordt er vervangen door de Arbocatalogus van onze branche en wat blijft er gelden van de Arboregelgeving? Om deze vraag te beantwoorden staat hieronder beschreven wat de Arbocatalogus is en wat het vervangt. Daaronder is de Arboregelgeving nog eens op een rij gezet om u een volledig overzicht te bieden over de wetten en regels op het gebied van arbeidsomstandigheden en de plaats van de Arbocatalogus daarin.

Arbocatalogus
De overheid stelt doelen vast voor de veiligheid en gezondheid in bedrijven. Hierin staat beschreven welke mate van bescherming bedrijven moeten bieden aan werknemers, zodat zij veilig en gezond kunnen werken. De doelvoorschriften zijn opgenomen in de Arbo-wet, het Arbobesluit en de Arboregeling. Werknemers en werkgevers maken samen afspraken over hoe de doelen op het gebied van veilig en gezond werken worden bereikt. De afspraken die werkgevers en werknemers maken over veilig en gezond werken staan in de Arbocatalogus. Zodra de Arbocatalogus van uw branche goedgekeurd wordt door de overheid, vervallen de Arbobeleidsregels voor uw branche.

De arboregelgeving; een overzicht
De arboregelgeving bestaat uit:
Arbowet; algemene bepalingen
Arbeidsomstandighedenbesluit; uitwerking van de arbowet
Arbeidsomstandighedenregeling; uitwerking van onderdelen arbobesluit
Beleidsregels arbeidsomstandighedenbeleid; deze zijn vervallen bij goedkeuring van de arbocatalogus

Arbo-wet
Volgens de Arbo-wet zijn werkgevers verplicht om een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren en zodoende ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en beroepsziekten te voorkomen.
In de wet komen onder meer aan de orde:

* de uitgangspunten van het Arbobeleid;
* de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
* de organisatie van de arbeidsomstandigheden;
* de ondersteuning door Arbodeskundigen;
* de handhaving van de wet door de Arbeidsinspectie.

Arbobesluit
In het Arbobesluit, een uitwerking van de Arbo-wet, staan nadere regels om arbeidsrisico's tegen te gaan. Alle verboden, voorschriften en uitzonderingen die met een bepaald onderwerp te maken hebben staan in één hoofdstuk bij elkaar. Ieder hoofdstuk geldt in principe voor alle maatschappelijke sectoren (bedrijven en overheid) en voor alle categorieën werknemers. Er staan ook afwijkende en aanvullende regels voor een aantal sectoren en categorieën werknemers in. Zoals voor de categorieën jongeren (tot 18 jaar) en zwangere werknemers. Waar mogelijk wordt het gewenste resultaat voorgeschreven, maar niet hoe dat resultaat bereikt moet worden. Bedrijven krijgen de ruimte om zelf te kiezen voor een oplossing die past bij hun specifieke productie- en arbeidsorganisatie.

Arboregeling
De Arboregeling bevat een uitwerking van onderdelen uit het Arbobesluit. Het gaat dan om specifieke bepalingen, bijvoorbeeld over de taken van Arbodiensten. Inhoud, structuur en opbouw van de Arboregeling sluiten volledig aan op die van het Arbobesluit. Dus als iets in hoofdstuk 5 van het Arbobesluit staat, staat de uitwerking in de Arboregeling ook in hoofdstuk 5.

Beleidsregels arbeidsomstandighedenwetgeving
Deze zijn vervallen omdat de Arbocatalogus van uw branche goedgekeurd is.
De beleidsregels gaven aan hoe het vereiste beschermingsniveau bereikt kan worden, maar waren geen bindende voorschriften. Nu biedt de Arbocatalogus VVT u informatie voor de belangrijkste risico’s binnen uw branche, om invulling te geven aan de voorschriften.

Gelden de Arboregels ook voor vrijwilligers?
De Arbo-wet geldt wel voor vrijwilligers wanneer het gaat om ernstige risico's, zoals valgevaar of het werken met gevaarlijke stoffen. De regels hierover uit de Arbo-wet, het Arbobesluit en de Arboregeling gelden dan ook voor vrijwilligers. Ook de regels voor de algemene zorgplicht en de verplichting tot voorlichting en onderricht aan vrijwilligers blijven gelden. Verder geldt de Arbo-wet niet meer voor vrijwilligers.

Jeugdige vrijwilligers en zwangere vrijwilligers
De Arboregels die bedoeld zijn om jongeren onder de achttien jaar en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven te beschermen, gelden ook voor vrijwilligers. Zo mogen jeugdige vrijwilligers alleen onder deskundig toezicht werkzaamheden met specifieke gevaren doen.