Arbocatalogus voor Verpleeg-,
Verzorgingshuizen en Thuiszorg

Arbocatalogus VVT

De Arbocatalogus VVT biedt richtlijnen en veel informatie over oplossingen met praktijkvoorbeelden voor belangrijke arbeidsrisico’s voor werkgevers en werknemers in de verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg.

Van alle in de arbocatalogus uitgewerkte arbeidsrisico’s zijn factsheets gemaakt. Hierop staat de belangrijkste informatie over dat risico samengevat om snel een overzicht te kunnen krijgen.
In de arbocatalogus zijn de volgende arbeidsrisico’s uitgewerkt:

 • Biologische agentia
 • Fysieke belasting
 • Gevaarlijke stoffen
  - Cytostatica
  - Andere gevaarlijke stoffen
 • Psychosociale arbeidsbelasting
  - Ongewenst gedrag
  - Werkdruk
 • Bedrijfshulpverlening
 • Zwangerschap en Arbeid
Instellingen in de branche VVT kunnen hiermee hun Arbobeleid op maat vorm geven. Uitgangspunt is dat het wegnemen van oorzaken die veilig en gezond werken in de weg staan (de zogenaamde bronaanpak), voorrang heeft boven het bestrijden of leren omgaan met een arbeidsrisico. Veel ondersteunende middelen die u in de Arbocatalogus VVT vindt, zijn ontwikkeld in het kader van het Arboconvenant Thuiszorg en de CAO AG V&V. Bij fysieke belasting zijn de richtlijnen en meerdere ondersteunende instrumenten actueel gemaakt en geïntegreerd voor Thuiszorg en V&V. Daarnaast zijn methoden en instrumenten opgenomen die in het kader van het programma van het arbeidsmarktfonds A+O VVT zijn ontwikkeld, zoals het thema cytostatica. Bij de button nieuws staan de laatste ontwikkelingen van de Arbocatalogus VVT beschreven.